SEZNAMTE SE S NOVINKAMI V PŘEDPISECH KUŽELKÁŘSKÉHO SPORTU

VV ČKA ve spolupráci se svými odbornými komisemi a odbornou kuželkářskou veřejností vydal novelu Sportovně technických předpisů, Tyto předpisy začnou platit od nového soutěžního ročníku, tedy od 1. července letošního roku. Novele byla věnována spousta času a úsilí, jen samotná diskuze trvala přibližně 1 rok. Postupně vzniklo několik verzí, které byly pracovní skupinou postupně zpřesňovány a optimalizovány. Nemělo by se tedy jednat o nějaký zmetek, ale o pečlivě připravený dokument.

Některé věci, které se v minulosti neosvědčily, byly odstraněny a místo nich přicházíme s některými novinkami. Přes veškerou snahu se však mohlo stát, že se něco nepovedlo. Pokud se na něco takového přijde, tak se tím bude VV ČKA zcela jistě zabývat a bude se snažit najít vhodné řešení. Je možné a pravděpodobné, že ve většině takových případů bude stačit provést oficiální výklad.

V následujícím článku bych Vám rád přiblížil hlavní změny a novinky ve zmiňované novele. Celé STP mají novou strukturu a systém číslování. Jednotlivé předpisy se dělí na články a ty jsou dále členěny na odstavce. Pro přehlednost jsou ještě vloženy tzv. části, které tématicky spojují na sebe navazující články. Tento způsob je obdobný jako u právních předpisů, je přehlednější a především výrazně zjednodušuje odkazy, které jsou ve formátu (předpis), čl. x, odst. y.

Pravidla
Některé kapitoly byly s ohledem na základní princip Pravidel, tedy nemožnost jejich změny rozpisem, přesunuty ze Soutěžního řádu do Pravidel, jako např. definice soutěží, titulů a cen, ale také třeba všech disciplín. Také byla definována terminologie, která v minulých předpisech chyběla a vymezen byl také např. obsah rozpisu soutěží.

Na základě požadavku obecných předpisů jsme přistoupili k znovuzavedení lékařských prohlídek, které jsou ovšem akceptovány také jen formou prohlášení hráče, u nezletilých pak jeho zákonného zástupce, o jeho zdravotní způsobilosti ke hraní kuželek. Za evidenci těchto prohlášení jsou zodpovědné oddíly a kontrolu provádí řídící orgány soutěží. Příslušný formulář je v příloze novely STP.
Ruší se dělení kategorie seniorů, senioři jsou tedy všichni nad 50 let.

Je definována žákovská koule o průměru 15 cm.
Na soupiskách se uvádí platnost průkazu, což oddílům pomůže objevit končící platnost průkazu.
Hráč, který není zapsán na žádné soupisce, může být jen a pouze při svém prvním startu v dané části soutěžního ročníku zapsán na soupisku družstva, za které tento uskutečnil (čl. 12, odst. 9).

Až dva hráči oddílu mohou být v dané části soutěžního ročníku přeřazeni v rámci oddílu ze soupisky družstva hrajícího vyšší soutěž na soupisku družstva hrajícího nižší soutěž (čl. 12, odst. 10).

Zdůrazňuji, že střídavý start dorostenců je již možný pouze v mateřském oddílu, start za dva oddíly není možný. Střídavý start juniorů již není možný ani v mateřském oddílu (podle mínění VV tato ustanovení nenaplnila původní záměr).

Žáci mohou startovat v soutěžích družstev dorostu od soutěžního ročníku, ve kterém dovrší věku 13 let (kategorie starší žactvo) a nesmí vůbec startovat v soutěži družstev dospělých.
Znovu se zavádí institut hostování (čl. 15), které hráči umožňuje hrát v soutěži družstev za jiný než mateřský oddíl. Hráč přitom po dobu hostování nesmí v soutěži družstev za mateřský oddíl startovat. Ovšem připomínám, že hostovat lze po celý soutěžní ročník. Formulář je rovněž v příloze STP.

U startů náhradníka se ruší výjimka pro juniory (možnost startu za „nižší“ družstvo), jinak je ustanovení víceméně stejné, dále samozřejmě platí oddělené počítání startů v kategorii dorostu a dospělých.
Základní pravidla hry – formálně doplněna možnost hrát disciplínu hranou přes 4 dráhy na dvoudráze.

Regulérně poražené kuželky – formulace byla zjednodušena: „U ASK je pro regulérně poražené kuželky rozhodující světelný ukazatel poražených kuželek. Zřejmé závady v zařízení ukazatele se musí neprodleně prověřit rozhodčím. V případě zjištění závady jsou za regulérně poražené kuželky považovány jen ty, které jsou skutečně poražené.“
V definici povinností se místo pořádajícího oddílu objevuje pořádající družstvo, což lépe vystihuje skutečnost.

V povinnostech se mimo jiné objevuje zásadní novinka: „Zajistit, aby v průběhu utkání hráči nebyli vystaveni účinkům kouření“.

Soutěžní řád
Trvá důležitá možnost vypisovatele měnit ustanovení SŘ rozpisem soutěže.
Počet členů družstev – u dorostu je sice v souladu s mezinárodními předpisy počet 4, ovšem připomínám, že se jedná o SŘ a počet členů tedy stanoví vypisovatel. To samozřejmě platí obecně.
Nenastoupí-li hráč k zahájení rozcvičení na dráze, ztrácí právo ke startu – může však být vystřídán.
Termíny utkání – přednost termínů dle úrovně soutěží platí pouze před zahájením soutěžního ročníku, v jeho průběhu již nikoliv, zde je nutné přizpůsobit termíny volnu na kuželnách či vyjednávat.
Střídání – i nadále platí, že čas se nezastavuje a není možnost rozcvičení na dráze.
Nástupy družstev – novinka je, že na konci utkání se do počtu nastoupených hráčů počítají i ti, kteří nastoupili k utkání, tedy i střídající. Další novinkou je jednoznačné ustanovení, že není-li splněna podmínka předepsaného počtu hráčů pro zahajovací nástup, tak se utkání vůbec nezahájí.
Nastoupí-li družstvo po čekací době, utkání se vždy odehraje a o jeho osudu rozhodne řídící orgán soutěže.
Náhrada výdajů probíhá obecně dle Směrnice o poskytování cestovních náhrad ČKA, SŘ některé věci konkretizuje, náhrady se obvykle poskytují v prokazatelné výši, což je dost zásadní novinka.
Bodování – oba používané systémy byly nazvány mezinárodní (osmibodový) a národní (šestnáctibodový), což asi moc invenční není, ale na nic lepšího jsme nepřišli.
Do SŘ byly začleněny všechny okolnosti „nových“ disciplín sprint a tandem.
Ze SŘ jsou vypuštěny instituce námitek a stížnosti, provinění i registrace. Detailně je popisuje především zcela nové instituce, kterou je Správní a disciplinární řád ČKA, o kterém se blíže dozvíte v příštím čísle Kuželkářských listů (jeho plné znění je samozřejmě součástí novelizovaných STP a je k dispozici).

Řád rozhodčích
ŘR je nový dokument, který nelze rozpisem měnit. Jeho vznik byl motivován snahou vyčlenit a zpřehlednit všechna ustanovení, která se týkají rozhodčích, delegátů a řízení utkání.
Nově je umožněna barevná košile, polokošile atd. rozhodčích. VV ČKA bude zřejmě, v souladu s mezinárodní praxí, preferovat červenou barvu. Černé kalhoty platí nadále.
Byly odděleny povinnosti a práva rozhodčích, což výrazně přispělo k jednoznačnosti předpisu. Přibyla ustanovení, která popisují činnosti, které se běžně a logicky dělaly, ale de facto odporovaly předpisům, jako např. umožnění domácím vyplnit zápis dle průkazů, umožnění vedoucím družstev nahlédnout do sestav apod. Rozhodčí může v odůvodněném případu na základě žádosti vrátit hráči průkaz před skončením utkání, ale vždy až po jeho startu.

Zdroj: ČXA
  Článek ve formátu Word
Prezentace


 PKS - Poslední aktualizace  24.07.2007
e-mail - webmaster