ZNÁTE NÁLEŽITOSTI HRÁČE V UTKÁNÍ ?

Praha potřebuje rozhodčíVypadá to jednoduše, ale není tomu tak. Vzhledem ke stále se opakujícím problémům v pražských soutěžích, týkajících se povinných náležitostí pro start hráče v zápase, přinášíme přehled opírající se o všechna ustanovení, uvedená v platných sportovně technických předpisech ČKA.


Vedle citace příslušných článku předpisů jsou v některých případech uvedeny krátké komentáře, odlišené jiným typem písma. Tento přehled se týká soutěží družstev a nezabývá se, až na společná ustanovení problematiky, soutěží jednotlivců.

1.   Nejprve Pravidla kuželkářského sportu jejichž dikci nelze nikterak upravovat a měnit ani rozpisem soutěží.

Čl. 7  -  Právo účasti v soutěži, odst. (2)

Hráč musí při všech soutěžích prokázat svoje právo k účasti v soutěži.
Prokazováni je vždy zcela na straně hráče.


Čl. 11  -  Náležitosti hráčů, vedoucích družstev
a trenérů, odst. (1)


Hráč se musí prokázat předložením platného
registračního průkazu (dále RP).

Nikde se
neuvádí, že se start hráče prokazuje soupiskou. Rovněž se nepřipouští možnost prokázat svoji totožnost jiným průkazem (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz apod.). Tyto doklady by sice mohly dokládat totožnost hráče, nikoliv však příslušnost k oddílu ani platnost registrace.

Čl. 12 - Náležitosti družstev–soupisky, odst.(1)


Družstva zařazená do mistrovských soutěží
startují na soupisku. Nejsou však povinna před, v průběhu ani po utkání předkládat soupisku ke kontrole delegovanému rozhodčímu.


S
oupisku sice při utkání lze mít k dispozici, ale nikdo ji nesmí vyžadovat a rovněž neslouží k prokázání práva ke startu hráče ani k vyplňování zápisu o utkání.
 

2.   Dále Soutěžní řád, jehož dikci lze případně upravovat rozpisem soutěže.

Čl. 37  -  Povinnosti a práva vedoucích družstev, trenérů a hráčů,

odst. (1)


Vedoucí družstva je povinen:


a) Ovládat a dodržovat ustanovení Pravidel, Soutěžního řádu a rozpisu soutěže.

c) Předložit rozhodčímu úplnou sestavu družstva včetně trenéra a jeho zástupců, registrační průkazy všech hráčů uvedených na sestavě.

Tady je dobré upozornit, že sestava družstva nemá nic společného se soupiskou, což se někdy zaměňuje nebo považuje za totéž.


odst. (2)


Vedoucí družstva je oprávněn:


d) Vyžádat si od rozhodčího ke zhlédnutí sestavu a RP soupeře.


odst. (4)

Hráč je povinen:


a) Ovládat a dodržovat ustanovení Pravidel i základní ustanovení Soutěžního řádu a rozpisu soutěže.

b) Udržovat platnost svého RP a předložit jej sám nebo prostřednictvím vedoucího družstva před startem rozhodčímu. 

3.  Řád rozhodčích

Čl. 6  -  Povinnosti rozhodčího, odst. (8)

Vyžádat si od vedoucích družstev úplnou sestavu s uvedením jména trenéra a jeho zástupců, registrační průkazy hráčů uvedených v sestavě. Zkontrolovat správnost údajů opravňujících hráče ke startu. Po skončení soutěže či utkání vrátit všechny doklady zpět vedoucím družstev. Na základě žádosti vrátí rozhodčí v odůvodněném případě průkaz hráči před skončením utkání, ale vždy až po ukončení startu daného hráče.

Rozpis mistrovství Prahy šestičlenných družstev modifikuje povinnost uvést úplnou sestavu. Umožňuje stanovit sestavu ve dvou krocích. Nejprve nejméně první tři hráči a před startem čtvrtého (na čtyřdráze pátého) hráče doplnit celou sestavu.

odst.  (13)

Nepovolit start hráči, který:

a)
 nepředloží platný registrační průkaz.

odst.  (14)
Nepovolit v soutěži účast družstva, které není schopno k utkání nastoupit s minimálním požadovaným počtem hráčů.

V případě šestičlenných družstev je možno regulérně odehrát utkání s pěti hráči.  Z tohoto odst. mimo jiné vyplývá, že nelze zahájit utkání ani v případě, že některé družstvo požádá o možnost dodatečně v průběhu utkání registrační průkazy předložit.


odst. (15)

Při střídání hráče uvést v zápisu o utkání jméno
a příjmení střídaného hráče, jméno a příjmení střídajícího hráče, číslo RP a údaj, od kolikátého hodu hru převzal.


odst. (18)

Umožnit vedoucím družstev po vyžádání shlédnout sestavu a RP soupeře.

Čl.  8  - Řízení soutěží, odst. (1)
Převezme-li delegovaný rozhodčí řízení utkání během utkání a při kontrole dokladů zjistí, že některý hráč uskutečnil svůj start v rozporu s Pravidly, Soutěžním řádem, rozpisem soutěže či jiným závazným pokynem řídícího orgánu soutěže, prohlásí jeho start za neoprávněný
a výkon anuluje.

 
Čl.  9  -  Řízení utkání vedoucími družstev
Tento článek uvádíme celý, protože takto probíhají až na výjimky všechna utkání pražských soutěží a má tedy stěžejní význam pro regulérní průběh zápasu.


(1)
 
Nedostaví-li se rozhodčí po uplynutí 15 minut od stanoveného začátku utkání nebo není-li delegován žádný rozhodčí, převezmou řízení utkání vedoucí družstev.

(2)
Vedoucí družstev přebírají práva a povinnosti rozhodčího v rozsahu stanoveném v Řádu rozhodčích.

Z tohoto odstavce vyplývá, že vedoucí družstev by měli znát celý Řád rozhodčích. Doporučujeme se s ním seznámit i vzhledem k tomu, že jde o poměrně stručný text (necelých 5 stran).

(3)
Na dvoudráze řídí utkání na dráze č. 1 vedoucí domácího družstva, na dráze č. 2 vedoucí hostujícího družstva.

(4)
Na čtyřdráze řídí utkání na drahách č. 1-2 vedoucí domácího družstva, na drahách č. 3-4  vedoucí hostujícího družstva.

(5)
Na šestidráze řídí utkání na drahách č. 1-2-3 vedoucí domácího družstva, na drahách č. 4-5-6 vedoucí hostujícího družstva.

(6)
Oba vedoucí družstev přejímají všechny práva
a povinnosti rozhodčího a své oděvy podle možností přizpůsobí sportovnímu prostředí.

Toto je zcela zásadní odstavec, který říká, že cokoliv je uvedeno ve všech sportovně technických předpisech kuželkářského sportu jako povinnost nebo oprávnění pro rozhodčího, platí v tomto případě pro vedoucí družstev. Nelze tedy dovozovat, že v případě nepřítomnosti rozhodčího se hraje podle „modifikovaných“ pravidel či různých ústních dohod
a nápadů. Rovněž z toho vyplývá, že pokud dojde k porušení těchto předpisů a STK nebo VV je o této záležitosti informován a potažmo požádán o stanovisko a řešení, hrozí aktérům při jejich porušení příslušné sankce.

(7)
Společně zkontrolují doklady hráčů, domácí hostům a naopak a předají si vzájemně sestavy družstev.

(8)
Vedoucí domácího družstva zabezpečí vyplnění zápisu o utkání. Oba vedoucí jej zkontrolují a podepíší, převzetí řízení utkání zaznamenají v zápise o utkání.

(9)
Zahájení a ukončení utkání provede vedoucí domácího družstva.

(10)
Vedoucí družstev nemají nárok na odměnu za řízení utkání.


Libor Novák
předseda KR PKS


 PKS - Poslední aktualizace  01.09.2010
e-mail - webmaster