... zpět na výchozí stránku PKS SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Jednání STK - Jaro 2004

 12.5.2004

Termíny pro ročník 2004-05
PŘIHLÁŠKY
do  do 25.6.2004 na adresu předsedy STK,  Jaroslav Pleticha,
182 00 Praha 8, Šimůnkova 1685

ROZLOSOVÁNÍ - 18.8.2004 od 17.00 hod. na kuželně Konstruktivy

Upozornění
STK a VV PKS ukládá všem oddílům hrajícím soutěže PKS, aby v přihlášce do soutěžního ročníku 2004-2005 uvedli elektronickou adresu (nejlépe více adres) na zasílání kuželkáře. Kuželkář od tohoto ročníku bude zasílán pouze elektronickou poštou. V případě, že oddíl nebude mít svého člena, kterému by kuželkář byl zasílán elektronickou poštou, je nutno výslovně zažádat o zasílání kuželkáře poštou.

 21.4.2004

Přeřazení hráčů do družstev
Dvořák Pavel 4490 29.3.2004 do Radotín A
Krůta 982 29.3.2004 do Radotín A
Plešek Jiří 223 6.4.2004 do Radotín C

 29.3.2004

Mimořádné zasedání VV a STK PKS s vedoucími družstev PP1
Dne 29.3. byla svolána mimořádná schůze VV a STK PKS s vedoucími družstev PP1. Byla projednána účast družstev PP1 v nové vznikající soutěži –DIVIZE, ve které by byly sloučeny družstva z Prahy a ze Středočeského kraje.Dle vyjádření vedoucích družstev o tuto soutěž není zájem! Mezi hlavní důvody nezájmu byly důvody ekonomické.

Rozhodnutí STK
V rámci regulérnosti soutěže v PP 3 zápas Vršovice D – I.PSKN bude sehrán do 23.4.2004 !

Odezva na turnaj soutěže Mladá Praha na kuželně Meteoru konané dne 27.3.2004
Dne 29.3.2004 STK a VV PKS obdržel dopis od rozhodčího tohoto turnaje pana Josefa Hladíka, ve kterém je kritizována nepřipravenost kuželny a tím zhoršené podmínky pro zúčastněné, které bylo zapříčiněno nepřítomností technického dozoru. Přítomen byl pouze delegát svazu Jiří Novotný a nebýt jeho obětavosti, zřejmě by turnaj nebyl realizován.
K tomu STK a VV PSK zaujal stanovisko a to zodpovědnějším výběrem kuželny pro zdárný průběh soutěží.
Oddíl Meteoru se tímto omlouvá všem přítomným turnaje!

Praha má přece jenom nové rozhodčí
Výzva členům pražských kuželkářských oddílů s nabídkou na vyškolení nových rozhodčích se nakonec přece jen setkala s opatrnou, ale i tak potřebnou odezvou (díky za ni !). V lednu a únoru letošního roku proběhla dvě školení nových rozhodčích, a Praha má tak pět nových rozhodčích 3. třídy. Dovoluji si Vám je představit:

Pavel T i c h ý - Sokol Vršovice
Josef H l a d í k - Sokol Vršovice
Ctirad D u d y c h a - Union
Jiří Z i n e c k e r - Union
Karel P o b u d a - Union

PKS tak má v současné době celkem 24 evidovaných rozhodčích v následující kvalifikační struktuře:
1 rozhodčí FIQ, 6 rozhodčích
1. třídy, 8 rozhodčích 2. třídy
 9 rozhodčích 3. třídy.

Přeřazení hráčů do družstev
Vošahlík Martin 05354 15.3.2004 do Radotínský SK B
Erbert 17709 18.3.2004 do Sokol Admira Kobylisy B
Hucková Eva 13671 16.3.2004 do Radotínský SK C
Hrdlička Roman 10965  23.3.2004 do Radotínský SK B
Pleskač Tomáš 11996 23.3.2004 do Radotínský SK B

 10.3.2004

Zápis z mimořádného zasedání STK a VV PKS
    konaného dne 3.3.2004 na kuželně SK Meteoru Praha

Na základě podnětu družstva AC Sparta Praha, týkající se neoprávněného startu hráče Radotínského SK Ing. Michala Novotného, který svůj start uskutečnil dne 2.2.2004 v utkání AC Sparta Praha „A“ – Radotínský SK „A“, STK PKS dne 18.2.2004 zahájila k tomuto případu šetření a na základě zjištěných poznatků na den 3.3.2004 svolala mimořádné zasedání.
Na základě zjištěných poznatků STK PKS dne 3.3.2004 rozhodla o tom, že start hráče Ing. Michala Novotného ze dne 2.2.2004 ve shora uvedeném utkání byl neoprávněný, neboť nepředložil svůj registrační průkaz před svým startem, čímž si neplnil svoje povinnosti hráče podle článku 6.4.5 písm. b) Pravidel kuželkářského sportu a tedy jeho start STK PKS anuluje podle čl. 8.1.4 Soutěžního řádu kuželkářského sportu.

Dále bylo zjištěno, že v tomto utkání si neplnili svoje povinnosti i oba vedoucí družstev podle čl. 5.5.2 Pravidel, neboť hráče Michala Novotného připustili ke startu přesto, že neměl svůj registrační průkaz. Z tohoto důvodu STK PKS rozhodla o tom, že všichni tři se dopustili přestupku a že by měli být za svoje jednání potrestáni podle čl. 25 disciplinárního řádu ČKA.

Předseda VV PKS na základě rozhodnutí STK PKS rozhodl o složení disciplinární komise, která ihned zahájila svoji činnost v tomto složení :
Karel Holub
Jaroslav Pleticha
Karel Kochánek Ing.
Petr Firek
Václav Bouchal

Disciplinární komise VV PKS po zhodnocení všech získaných poznatků a stanovení míry zavinění jednotlivých osob rozhodla o potrestání jednotlivých aktérů takto :

1) Hráč Ing. Michal Novotný člen Radotínského SK v době neoprávněného startu dne 2.2.2004 registračního čísla 6107.
Hráči Ing. Michalu Novotnému se podle článku 25 odst. 1, písm. b) disciplinárního řádu ČKA uděluje trest zákazu sportovní činnosti do 30.5.2004

2) Vedoucí družstva Radotínského SK „A“ Ing. Jiří Ujhelyi, registrační číslo 987
Vedoucímu družstva Radotínský SK „A“ Ing. Jiřímu Ujhelyimu se podle článku 25 odst. 1, písm. c) disciplinárního řádu ČKA uděluje trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva do 30.5.2004

3) Vedoucí družstva AC Sparta Praha „A“ Miroslav Viktorin, registrační číslo 1134
vedoucímu družstva AC Sparta Praha „A“ Miroslavu Viktorinovi se podle článku 36 odst. 1,2, písm. b) disciplinárního řádu ČKA uděluje trest zákazu výkonu funkce vedoucího družstva do 30.5.2004 podmíněně.

POUČENÍ :
Proti tomuto rozhodnutí disciplinární komise PKS je odvolání přípustné. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení disciplinárnímu orgánu, který ve věci rozhodl. Řádně podané odvolání má odkladný účinek.

Karel Holub                                          PKS Petr Firek
vedoucí disciplinární komise                 za VV PKS

rozesláno :
Ing. Michal Novotný
Ing. Jiří Ujhelyi
Miroslav Viktorin
Vladislav Čermák

Upozornění na změny či doplňky rozpisů jednotlivých Mistrovství Prahy 2004
Mistrovství Prahy juniorek na kuželně KK Konstruktiva Praha

juniorky mají prezentaci v 8.30 hod., začátek 9.00 hod. dne 20.3.2004.

Mistrovství Prahy seniorek na kuželně KK Konstruktiva Praha

seniorky mají prezentaci v 9.45 hod., začátek po odehrání juniorek dne 20.3.2004.

Kvalifikace mužů na kuželně KK Slávia Praha

do této kvalifikace má oddíl TJ Praga Praha možnost poslat tři své zástupce (viz minulý kuželkář) a tak jeden zástupce hraje v ranní směně od 9.00 hod. a zbývající dva hrají v odpolední směně od 12.30 hod. dne 21.3.2004.

Pokuta
STK PKS uděluje pokutu 150,-Kč oddílu Uhelné sklady Praha za to, že jejich družstvo dorostu dne 21.2.2004 nenastoupilo v předepsaném počtu hráčů při Přeboru Prahy družstev dorostu, které se konalo na kuželně KK Slávia Praha

Přeřazení hráčů do družstev
3734 Mikulášek dne 17.2.2004 do TJ Sokol Vršovice „D“
1237 Tošil Marek dne 26.2.2004 do KK Konstruktiva „E“
13409 Polák Luboš dne 12.2.2004 do TJ Sokol Vršovice „E“
11926 Koloc Zdeněk dne 12.2.2004 do TJ Sokol Vršovice „E“
5966 Šípek Václav dne 26.2.2004 do SK LCS „D“
12096 Vinklárková Alena dne 24.2.2004 do Radotínského SK „C“
2628 Posejpal Václav dne 25.2.2004 do Rapid Praha „D“
16399 Kaucký Robert dne 27.2.2004 do TJ Sokol Rudná „D“
17662 Choutka Josef dne 3.3.2004 do TJ Astra „B“

 18.2.2004

Řešení přestupků
STK PKS na svém zasedání dne 18.2.2004 rozhodlo takto :
1) uděluje pokutu ve výši 100 Kč družstvu Praga B za neoprávněný start hráčky Kašparové dne 26. 1. 2004 v zápase Praga B – Praga C
2) uděluje pokutu ve výši 1000 Kč za odstoupení ze soutěže družstvu - Radotínský SK D z 5. PP. Všechny jeho výsledky se anulují.

Oznámení
Z důvodu neomluvené neúčasti na kvalifikaci pro r. 2003 se přidělená kóta snižuje o 1 účastníka oddílu ASTRA Zahradní město a DP se neuděluje žádné místo. Divoká karta je přidělena odd. Praga Praha, jako loňskému vítězi PP1. Povoleny 3 starty v kvalifikaci.

Upozornění
Upozorňujeme znovu všechny aktivní hráče, aby na utkání sebou brali registrační průkazky. Vedoucí jednotlivých družstev zkontrolují jejich platnost!!

Přeřazení hráčů do družstev
Vejvoda Adam č. 0189 do VŠTJ „A“ 12.2.2004
Švehla Adam č. 1242 do Praga A 9.2.2004
Pondělíček Martin č. 5104 do Radotínský SK  „A“ 12.2.2004
Asimus Robert č. 5713 do Radotínský SK  „A“ 12.2.2004
Stránský Ota č. 986 do Radotínský SK  „A“ 12.2.2004
Strnad č. 787 do DP „A“ 11.2.2004
Ludvík č. 1023 do DP „A“ 11.2.2004
Hejl č. 0009 do US „B“ 10.2.2004
Habada Jindřich č. 10207 do DP „D“ 9.2.2004
Mrvík Tomáš č. 17386 do Astra „ B“ 4.2.2004

 14.1.2004

Řešení přestupků
STK PKS na svém zasedání dne 14.1.2004 rozhodlo takto :
1) uděluje oddílům Sokola Žižkov a TJ Radlice pokutu ve výši 100 Kč za nezaslání soupisek družstev v termínu dané v Rozpisu.
2) uděluje pokutu ve výši 1000 Kč za odstoupení ze soutěže družstvu KK Konstruktiva F z 5. PP. Všechny jeho výsledky se anulují.


© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.