... zpět na výchozí stránku PKS Sportovně technická komise

Jednání STK - Podzim 2003

 17.12.2003

Řešení přestupků

1)
Ve skupině PP2 došlo k neoprávněným startům hráče Balzera reg.č. 1103 za družstvo US „C“ a to ve druhém a třetím kole. Vzhledem k tomu, že řídící orgán soutěže zjistil tuto závadu, podle článku 8.1.4 soutěžního řádu prohlašuje jeho starty za neoprávněné a celkové výkony disciplíny anuluje.

2)
vyslovuje hráči Davidu Balzerovi podle článku 25 odst. 1, písm.a) disc. řádu ČKA napomenutí, neboť si neplnil ve dnech 11.9.2003 a 16.9.2003 svoje povinnosti podle článku 6.4.5 pravidel ČKA – neudržoval platnost svého registračního průkazu

3)
vyslovuje vedoucímu družstva US „C“ podle článku 25 odst. 1, písm. a) disc. řádu ČKA napomenutí za to, že si ve dnech 11.9.2003 a 16.9.2003 neplnil svoje povinnosti vedoucího družstva podle článků 6.4.1a) pravidel ČKA a 5.5.2e) pravidel ČKA a v těchto dnech připustil hráče Davida Balzera do zápasů, ač tento měl propadlý registrační průkaz

4)
vyslovuje vedoucímu družstva Kobylisy „B“ podle článku 25 odst. 1, písm. a) disc. řádu ČKA napomenutí, neboť si neplnil svoje povinnosti dne 11.9.2003 podle čl. 6.4.1a) a 5.5.2e) pravidel ČKA a připustil do zápasu hráče Davida Balzera z US „C“, ač tento měl propadlý registrační průkaz

5)
vyslovuje vedoucímu družstva Slávia „A“ podle článku 25, odst. 1, písm.a) disc. řádu ČKA napomenutí, neboť si neplnil svoje povinnosti dne 16.9.2003 podle článku 6.4.1a) a 5.5.2e) pravidel ČKA a připustil do zápasu hráče Davida Balzera, ač tento měl propadlý registrační průkaz

6)
potvrzuje kontumační výsledek 16 : 0 a ziskem 2 bodů v PP3 mezi DP B : Kladno ve prospěch DP, kdy hostující družstvo se dostavilo opožděně na utkání. Za přestupek uděluje pokutu družstvu Kladna v částce 100 Kč. Průměry obou družstev se nemění.

Dohrávané utkání PP II

Na základě toho, že odložené utkání 12. kola soutěže Pražského přeboru 2 ročníku 2003-2004 mezi družstvy Radotínský SK „B“ a Sokol Vršovice „C“ nebylo sehráno ani v náhradním termínu, rozhodla STK, že utkání musí být sehráno na základě vzájemné dohody vedoucích družstev nejpozději do začátku jarní části soutěže, t.j. nejpozději do 23.1.2004.
Vedoucí družstev budou o dohodnutém termínu včas informovat skupináře.

Upozornění

Opět upozorňujeme vedoucí jednotlivých družstev, aby provedli kontrolu platnosti registračních průkazek u svých hráčů. Byly zjištěny prošlé platnosti!!
Při kontrole platnosti registračních průkazek byla u níže jmenovaných hráčů zjištěna jejich platnost, která končí v lednu 2004 a to:

Beneš Oldřich 26.1.2004
Böhm Miroslav 26.1.2004
Jungman Aleš 4.1.2004
Kindl Josef 11.1.2004
Hořická Věra 13.1.2004
Ředina Jaroslav 22.1.2004
Valkar Karel 22.1.2004
Sailerová Anna 6.1.2004
Kadlec Václav 8.1.2004
Svobodová Kamila 13.1.2004
Kalina Jan 18.1.2004
Opat Miroslav 21.1.2004

 26.11.2003

Usnesení

Dne 21. listopadu 2004 proběhlo shromáždění zástupců oddílů sdružených v PKS, jejímž nejdůležitějším úkolem bylo zvolit nový výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu pro další čtyřleté období. Všech 23 oddílů obdrželo pozvánky včas, dostavilo se 15 zástupců a tak toto shromáždění bylo volby schopné. Nedostavili se zástupci oddílů Čechie Karlín, KK Slávia Praha, KK Ohnivá Koule Praha, SK Rapid Praha, SK Uhelné sklady Praha, Sokol Vršovice, TJ Astra Zahr. město a Sokol Kobylisy aniž by se předem omluvili. Na tomto shromáždění bylo přijato toto :

1.shromáždění zástupců oddílů schvaluje :

program shromáždění
volby členů mandátové, volební a návrhové komise

2.shromáždění zástupců oddílů vzalo na vědomí :

zprávu o činnosti VV PKS za uplynulé období
zprávu o činnosti STK PKS za uplynulé období
zprávu o hospodaření PKS

3.shromáždění zástupců oddílů zvolilo nový výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu pro další období tak, jak jej uvedla volební komise a to :

členy VV PKS se stali :
Jaroslav Pleticha
Petr Firek
Libuše Zichová
Karel Kochánek
Libor Novák
Karel Holub
Václav Bouchal

Po ukončení tohoto shromáždění se uskutečnila první schůzka VV PKS, kde si členové volili předsedu a jako předseda VV PKS pro další období byl zvolen Petr Firek.

Ostatní členové VV PKS mají tyto funkce :

Jaroslav Pleticha - předseda STK
Václav Bouchal  - sekretář PKS
Libuše Zichová  - komise mládeže
Karel Kochánek - komise trenérsko-metodická
Libor Novák  - komise rozhodčích
Karel Holub  - komise TK

Neoprávněný start

STK dne 26.11.2003 projednala neoprávněný start hráčky Jarošové reg. č. 05961, která dne 12.11.2003 uskutečnila neoprávněný start za družstvo KK Slávia Praha „A“, přičemž tato hráčka již před tím uskutečnila tři náhozy jako náhradnice za družstvo KK Slávia „C“ v PP 3, viz „Kuželkář č. 2“. Její výsledek bude anulován.

Pokuta

Dne 17. 11. 2003 se na utkání LCS E - Meteor D v PP4 nedostavilo bezdůvodně družstvo Meteoru D. Za tento přestupek byla udělena pokuta družstvu Meteoru D v částce 300 Kč, dále kontumační výsledek 16 : 0 a ziskem 2 bodů ve prospěch LCS E. Průměry obou družstev se nemění.

Upozornění

Změna názvu ulice sídla ČKA!
Zátopkova
(dříve Atletická) 100/2,
160 17 Praha 6,
Poštovní přihrádka 40

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Pavel Jahelka č. 3602 do VŠTJ „A“ dnem 6.11.2003
Václav Rada č. 727 do Sparta „A“  dnem 3.11.2003
M. Komorník č. 161 do Praga „A“  dnem 13.11.2003
Robert Kautský   č. 16399 do Rudná „D“ dnem 3.11.2003

Poděkování

VV STK děkuje toto cestou oddílu S. Vršovice za zabezpečení náhradního uspořádání Mladé Prahy dne 21.11.2003. A zároveň „děkuje“ oddílu Astra Zahr. město, že tento termín nezabezpečil!
Vzhledem k ukončení dlouhodobé činnosti ve výboru PKS Ing. Ladislava Hájka děkuje stávající výbor za jeho obětavou práci, kterou pro kuželkářský sport v Praze odvedl. Do tohoto výboru ho tímto jmenuje čestným členem.

 15.11.2003

Upozornění

V minulém čísle jsme upozorňovali oddíly i vedoucí družstev, aby si překontrolovali u vlastních hráčů platnost legitimací a zajistili včas jejich výměnu. Při kontrole legitimací bylo zjištěno, že níže jmenovaným hráčům končí platnost legitimací v uvedených termínech:

Píša Petr 2259  Konstruktiva 28.12.2003
Plasová Veronika  2483  Konstruktiva 20.11.2003
Stehlík Ondřej 0178 Konstruktiva 20.11.2003

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Komorník Emil 1195 Praga A 16.10.2003
Stránský Ota 986 Radotín A   9.10.2003
Třeček Jiří 763 Kobylisy D 14.10.2003
Mrvík Tomáš 17386 Astra B 23.10.2003
Runtschová Jitka 0048 Union E 16.10.2003

Sdělení

Sdělujeme všem hráčům PKS, že dne 15.11.2003 od 9,00hod. proběhne na kuželně Meteoru mezioblastní utkání dorostu Prahy a Středočeského kraje. Všechny Vás tímto zveme!

Volby do VV PKS

Připomínáme všem oddílům, že dne 21.11.2003 od 17,30hod. budou na kuželně Meteoru Praha volby do VV PKS, pozvánka pro jednotlivé oddíly bude přílohou tohoto čísla Kuželkáře!

 15.10.2003

Udělení pokuty
Družstvu TJ Sokol Admira Kobylisy C za opakované neuvedení náhradníka ve 2. a 4. kole v Zápisu o utkání se uděluje pokuta ve výši 100 Kč.

Upozornění
Upozorňujeme, že v Zápisu o utkání se zapisuje registrační číslo z registračního průkazu a ne registrační číslo ze soupisek!!! Stává se, že reg. číslo ze soupisek nesouhlasí s reg. číslem průkazu.

Volby
Vzhledem k nastávajícím volbám VV PKS žádáme předsedy oddílů o zaslání kandidátů do 3.11.2003 na adresu: Petr Firek, Primátorská 51, 180 00 Praha 8 - Libeň.

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Mikeš 16885 Admira C 23.9.2003
Seidl Petr 1407 Astra A 3.10.2003
Dvořák Tomáš 17300 US E 22.9.2003
Vávra 0176 Vršovice D 1.10.2003
Krajhanzl Jiří 10523 Konstr. E 9.10.2003
Jarošova 05961 Slávia C 24.9.2003
Koloc 11926 Vršovice E 8.10.2003
Bubeníková Blanka 0005 LCS D 25.9.2003

 24.9.2003

Upozornění !!!

  • V Rozpisu ve II. části jsou rozpracovaná technická ustanovení soutěže. Žádáme všechny oddíly a vedoucí družstev, aby se jimi řídily, aby nedocházelo zbytečně ke konfliktům mezi družstvy při soutěži a aby se hrálo vždy v rámci pravidel.
  • Upozorňujeme vedoucí jednotlivých družstev, aby provedli kontrolu platnosti registračních průkazek. U některých registrovaných hráčů se zjistila prošlá lhůta!
  • Upozorňujeme na nová pravidla, která je povinností mít na každé kuželně. Lze zakoupit u ČKA na Strahově!

Omluva
STK PKS se tímto omlouvá hráči Vyšnému Miroslavu z oddílu LCS za chybný zápis v Kuželkáři č. 11 z19.5.2003. Provinilcem byl pan Václav Vyšín, taktéž hráč oddílu LCS. Trest napomenutí, který byl udělen panu Vyšnému Miroslavu se tím ruší. Tímto se mu omlouváme.

Smuteční oznámení
S velkou lítostí vám oznamujeme, že v srpnu letošního roku opustila navždy naše řady paní Ing. Věra Bártlová, předsedkyně oddílu kuželek TJ Léčiva Praha ve věku 56 let.

Přepsání na soupisku vyššího družstva

Hejl Zdeněk

009 do Uhelných  skladů B 18. 9. 2003

Vejvoda Adam

0189

do VŠTJ  FSA 18. 9. 2003
Asimus Robert 5713 do Radotínského SK A 18. 9. 2003

 20.8.2003

Rozlosování podzimní části soutěží 2003-04
Proběhlo 20.8. v Braníku na Kuželně KK Konstruktiva
Losování PPV se uskuteční 27.8. na kuželně Meteoru od 17 hodin.

Pozor
Oddíly, které nezaplatily startovné budou vyzvány k zaplacení do začátku soutěží, jinak budou družstva těchto oddílů vyřazena ze soutěží.

Nový zápis o utkání
Jak jste se mohli dočíst v Rozpisu pro nový ročník, bude používán pro hlášení výsledků standardní formulář.
Odkaz na nový formulář je v horní části této stránky. Používat lze jak typ ČKA tak typ PKS.


© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.